Klub vojenskej histórie Trnava 1984-1992

V článku História klubov vojenskej histórie spred dvoch rokov som spomenul KVH Trnava o ktorom sa nedalo nič zistiť. Zhodou okolností si nedávno tento článok prečítal aj pán PaedDr. Tibor Díte, ktorý tomuto spolku predsedal a poslal nám dokument s ich históriu. Veľmi zaujímavé čítanie, najmä pre tých, ktorí už nejaké to občianske združenie venujúce sa vojenskej histórii založili. Keďže fungovali v časoch, keď ešte internet na Slovensku neexistoval, nezostala po nich žiadna digitálna stopa. Ako predseda KVH Tyrnau som v registry občianskych združení MV SR zistil, že taký KVH bol zaregistrovaný a nevediac o tom, že svoju činnosť ukončili, som im 2.3.2011 posielal listom žiadosť o spoluprácu. Bohužiaľ bez odpovede. Originál dokumentu (na konci textu v pdf) obsahuje aj Žiadosť o založenie aktívu vojenskej histórie pri expozícii zbraní Mestského múzea v Bratislave zo dňa 19.8.1979, Žiadosť o založenie KVH zo dňa 6.10.1983, Výpis z uznesenia POV Zväzarmu zo dňa 18.1.1984, Pozvánka na I. burzu militárií v Trnave zo dňa 12.9.1987 a foto zo strelieb z historických zbraní z roku 1985. Text dokumentu:

Kluby vojenskej histórie existovali v ČSSR od roku 1963. V pôvodnom význame “Klub vojenskej histórie” bol združením zberateľov “militárií”, v ktorom si členovia navzájom pomáhajú pri riešení otázok budovania zbierky, jej údržby, získavaní informácií, literatúry a podobne. Spestrením klubovej činnosti mohla byť aj streľba zo strelných zbraní (aj kuší). Streľba z palných zbraní bola možná iba so zbraňami vyrobenými do roku 1870, pretože držanie replík zákon nedovoľoval. Pôvodné kluby vojenskej histórie boli uzatvorené spoločenstvá, ktoré kontaktovali komunitu v presne vymedzených hraniciach. Nikdy sa nezlučovali, i keď spolupráca klubov na rozličných akciách bola možná a aj vítaná. Za klub vojenskej histórie neboli nikdy označované uniformované občianske spolky ani skupiny historického šermu. Klubom vojenskej histórie nemožno označiť ani združenie venujúce sa reenactmentu – rekonštrukcii historickej udalosti alebo obdobia, ktorého prioritným cieľom, na Slovensku, je rekonštrukcia vojnových udalosti na území Slovenska, zväčša z rokov 1944 – 1945. Éra klubov vojenskej histórie skončila v roku 1998.

Prvý pokus založiť klub vojenskej histórie na Slovensku je z roku 1979. Na to, aby v tej dobe mohol akýkoľvek klub vzniknúť, bol potrebný garant, ktorý by svojou spoluúčasťou deklaroval “nezávadovosť” takéhoto spoločenstva. 19.8.1979 sa desať zakladajúcich členov obrátilo na riaditeľstvo Mestského múzea v Bratislave so žiadosťou založiť „Aktív vojenskej histórie pri expozícii zbraní Mestského múzea v Bratislave”. Spoločenstvu však chýbalo ideové krytie, a preto sa odpovede nikdy nedočkalo. Iná situácia nastala v Trnave, kde okrem žiadosti o spoluprácu Západoslovenskému múzeu v Trnave bola 6.10.1983 podaná žiadosť aj na okresný výbor Zväzarmu. Západoslovenské múzeum žiadosti vyhovelo a predsedníctvo OV Zväzarmu 18.1.1984 schválilo predložený návrh štatútu Klubu vojenskej histórie. Zároveň uložilo predsedovi ZO Zväzarmu pri GR Tatrasklo realizovať založenie Klubu vojenskej histórie. Klub vojenskej histórie bol založený 20.3.1984 ustanovujúcou členskou schôdzou. Pri založení mal KVH Trnava 13 členov. Oficiálny názov znel „Klub vojenskej histórie pri základnej organizácii Zväzarmu GR TATRASKLO„. Predsedom klubu sa stal PaedDr. Tibor Díte a tajomníkom Ing. Karol Bodorik. Nosná činnosť bola zameraná na problematiku vývoja a konštrukcie zbraní, zbroje, munície a vojenskej techniky. Predmetom záujmu boli aj dejiny československej armády, četníctva, polície, paramilitaristických organizácií, poľovníctva a športovej streľby. Pozornosť bola venovaná významným vojensko – historickým udalostiam so zameraním na regionálnu históriu, legislatíve vo vzťahu k zberateľstvu a držbe historických zbraní, návštevám múzeí s vojenskou tematikou, pamätných miest národnooslobodzovacích bojov atď. Neodmysliteľnou súčasťou klubovej činnosti bola aj streľba z historických zbraní. Tradičnými akciami sa stali: „Dni Klubu vojenskej histórie”, burza militárií (prvá na Slovensku), „Expedícia Dukla” – potulky po dukelskom bojisku, poriadanie vystúpení historického šermu počas „Dňa múzeí” a BOAS (Branno – orientačná automobilová súťaž) v spolupraci so základnou organizáciou Zväzarmu atď. Členovia sa zapájali do brigádnických činností zameraných na získanie finančných prostriedkov na krytie plánovaných akcií. Tiež pomáhali pri príprave akcií GR Tatrasklo a Západoslovenského múzea v Trnave. Klub vojenskej histórie Trnava mal k 1.1.1989 28 členov.

Po roku 1989 zasiahla zmena spoločensko-ekonomických podmienok aj KVH Trnava. 24.3.1990 bol bez likvidácie zrušený Zväzarm. Malo ho nahradiť Združenie technických športov a činností (ZTŠČ). Po roku 1989 boli všetky výrobno – hospodárske jednotky a ich generálne riaditeľstvá zrušené. Administratívne štátne podniky bez výrobnej základne, medzi inými aj štátny podnik Tatrasklo, boli postupne od leta 1991 zrušené bez likvidácie. Západoslovenské múzeum v Trnave koncom roka 1989 neobnovilo dohodu o spolupráci. KVH Trnava prišlo o priestory na schôdzkovú a prednáškovú činnosť i spoločenskú podporu. 10.2.1990 sa zástupcovia Klubu vojenskej histórie Trnava zúčastnili porady zástupcov Klubov vojenskej histórie, historických zbraní a strelcov z historických zbraní ČSR v Ostrave.

Súčasťou programu bolo aj založenie “Československé společnosti vojenské historie”. Slovensko v prípravnom výbore zastupoval predseda KVH Trnava. Československá společnost vojenské historie bola zaregistrovaná 1.8.1990 (pozn. ZKVHS – ČS společnost VH sa 29.5.2016 premenovala na KVH Ostrava). Dňa 27.7.1990 požiadal KVH Trnava Ministerstvo vnútra o registráciu podľa § 6 ods. 1 a 2) Zákona o združovaní občanov. Ministerstvo vnútra žiadosti 24.8.1990 vyhovelo. Podarilo sa síce 25.2.1992 vyrokovať dohodu o spolupráci s Okresnou knižnicou Trnava, ale činnosť stagnovala a pre nezáujem bolo zrušených niekoľko plánovaných akcií. Posledná schôdza KVH Trnava sa uskutočnila 29.2.1992.

Originál dokumentu v pdf: KVH Trnava spracoval bývalý predseda KVH Trnava PaedDr. Tibor Díte a na webstránku upravil súčasný predseda KVH Tyrnau a ZKVHS Bc. Tibor Devát.

Related Posts