Zbraňová amnestia 2020/21

Dňom 1.11.2020 nám dočasne zaniká trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania, pričom tento stav potrvá do 30.4.2021. Takéto obdobie sa ľudovo nazýva aj zbraňová amnestia, pričom táto je už v poradí štvrtá v histórii samostatného Slovenska. Samozrejme trestnosť nedovoleného ozbrojovania nezaniká všetkým občanom nedovolene ozbrojeným zbraňami kategórií A,B,C. Ak takú zbraň alebo strelivo držíte bez povolenia a v uvedenom období to dobrovoľne odovzdáte do úschovy ktorémukoľvek útvaru PZ; ten vám o prevzatí vydá potvrdenie. Následne ak sa po vykonanej kriminalistickej expertíze zistí, že s odovzdanou zbraňou nebol spáchaný trestný čin a samozrejme zbraň je v dobrom technickom stave, PZ vám odovzdaný materiál zaeviduje. Ak o odovzdanú zbraň neprejavíte záujem, stáva sa vlastníctvom štátu.

V čom spočíva výhoda takej amnestie? Najmä v spojení s vojenskou históriou sa nám črtá možnosť zlegalizovať nálezy zbraní, možno aj spred obdobia kedy bol prijatý zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Týmto zákonom boli stanovené pravidlá pri nálezových zbraniach:

     Archeologický nález je hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.
     Nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik PZ, ktorý je povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia nálezu oznámenie; oznámenie obsahuje základné údaje o mieste nálezu, type nálezu a fotodokumentáciu nálezu.
     Archeologický nález je inak vlastníctvom Slovenskej republiky, takže pozor na to ako budete postupovať. Okrem postihu za priestupok na úseku ochrany pamiatkového fondu, môžete byť aj trestne stíhaní za nedovolené ozbrojovanie.
     Ďalším benefitom sa javí možnosť zaradiť do príslušnej kategórie skupinu samočinných expanzných zbraní, ktoré sú podľa súčasného zákona o strelných zbraniach a strelive stále v kategórii D, avšak vyrobené a označené boli ešte podľa starých predpisov, napr. podľa nariadenia vlády č.  397/1999, ktorým sa ustanovovali podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo a podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Ide najmä o repliky samopalov typu MP 38/40/41 od výrobcov zo SR a ČR. Tieto sa v roku 2015, keď bola schválená povinnosť registrovať expanzné zbrane prerobené z vojenských, považovali za novo vyrobené zbrane (originálna expanzná zbraň – teda expanzná zbraň, ktorá nevznikla úpravou zo zbrane kategórie A až C) a orgány PZ ich poväčšine bez bližšieho skúmania odmietali registrovať. Aj keď v ojedinelých prípadoch sa to podarilo a niekoľkým kusom boli vydané preukazy zbraní. A naopak, evidujeme prípad takej zbrane, ktorá bola pri pokuse o prihlásenie, zadržaná a odoslaná na expertízu s výsledkom – zbraň kategórie A. Čiže precedens je na svete.
     Tieto zbrane teda nespĺňajú súčasné podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Po schválení návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive sa táto skupina zbraní nebude považovať za expanzné zbrane, ktoré budú IBA podliehať evidencii. S vysokou pravdepodobnosťou pôjde o zbrane kategórie A, ktoré bude možné vlastniť na múzejné a zberateľské účely, teda na zbrojný preukaz skupiny F od 21 rokov na základe výnimky MV SR.
     Z uvedených dôvodov bude vhodné predísť zadržaniu takejto zbrane a odovzdať ju v rámci prebiehajúcej amnestie. Veľmi rozumné obdobie na tento akt bude po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 190/2003 Z. z., teda od 1.3.2021 do konca amnestie 30.4.2021. Vtedy by už mali byť podmienky držby, rozsahy kategórií zbraní a druhy skupín zbrojného preukazu jasné.
6.5.2021
Do konca zbraňovej amnestie nebola NR SR schopná schváliť novelu zákona o strelných zbraniach a strelive (či už pre nás výhodnú alebo naopak), takže vlastne stále nevieme na čom sme a ako budeme ďalej plniť naše poslanie.
predseda ZKVHS
Related Posts