Warning: getimagesize(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(https://www.zkvhs.sk/wp-content/uploads/2021/05/Law.jpg): failed to open stream: operation failed in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Vládny návrh zákona o strelných zbraniach a strelive

Zmeny, ktoré boli schválené Národnou radou SR. >>> Novela zákona o zbraniach 2022, pomôcka pre KVH <<<

Zákona č. 500/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive vyšiel v zbierke zákonov dňa 18.12.2021. >>> ZZ_2021_500 <<<

Vládny návrh novely Zákona č. 190/2003 Z. z.  o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnený 17. mája 2021 (ďalej len „zákon“)

Zmeny týkajúce sa expanzných a znehodnotených zbraní, postupov a povinností súvisiacich s činnosťou Klubov vojenskej histórie (ďalej len „KVH“) a zberateľov. Uvedené postupne podľa paragrafov, v niektorých prípadoch s načrtnutím možných riešení. Červeným písmom je doplnený vysvetľujúci text, ktorý nie je súčasťou znenia zákona.

• § 1 Tento zákon sa (okrem iného) nevzťahuje na:

 • zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami,4) archeologickými nálezmi,4a) alebo zbierkovými predmetmi,5)
 • 4) § 2 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 4a) § 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5) § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že súkromné zbierky zbraní a streliva sa vo výnimkách nenachádzajú. Rysuje sa tu možnosť previesť súkromné zbierky do vlastníctva obcí, ktoré majú zriadené múzeá alebo galérie, v tom prípade sa ne nebude vzťahovať zákon.

• § 2 Vymedzenie niektorých pojmov. ods. 1 Na účely tohto zákona sa rozumie:

 • q) kultúrnou činnosťou filmová činnosť, divadelná činnosť alebo rekonštrukcia historickej udalosti,

Historicky prvý krát budú tieto činnosti uvedené v zákone.

 • z) neaktívnym torzom zbrane zbraň, ktorej hlavné časti sa stali trvale a nezvratne nepoužiteľnými na streľbu v dôsledku poškodenia alebo degradácie.

Súčasťou činnosti KVH a zároveň aj objektom zberateľského záujmu sú aj takéto nefunkčné zbrane, pričom až do teraz neboli nikdy odborne pomenované a uvedené v zákone.

• § 4 Zbraň kategórie A (okrem iného):

(2) Zakázanou zbraňou je

 1. j) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, najmä samočinné zbrane – strieľajúce dávkou
 2. k) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l), teda okrem znehodnotených zbraní a rezov. Treba nákupné povolenie a výnimku MV SR.

• § 5 Zbraň kategórie B (okrem iného) ods. 1:

 1. h) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B, najmä pištole a samonabíjacie pušky
 2. i) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene h), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l), teda okrem znehodnotených zbraní a rezov. Zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti. Treba nákupné povolenie.    

§ 6 Zbraň kategórie C (okrem iného) ods. 1:                                                                                                                                

 1. g) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C, najmä opakovacie pušky
 2. h) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene g) a § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l), teda okrem znehodnotených zbraní a rezov. Zbraň kategórie C podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti. Netreba Nákupné povolenie.
 • § 7 Zbraň kategórie D (okrem iného) ods. 1:
 1. d) expanzná zbraň okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. g), novovýroba
 2. f) historická zbraň,
 3. g) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
 4. i) znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu3a), Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015) v platnom znení
 5. j) znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i), (znehodnotené po starom)
 6. k) palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, okrem zbrane uvedenej v § 6 ods. 1 písm. f),
 7. jl) rez zbrane,
 8. km) neaktívne strelivo a neaktívne torzo zbrane,

(3) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti,12) a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. a) (flobert), d) (novovýroba), i) (znehodnotené po novom) alebo písm. k) (perkusné, kresadlové, tlejákové a pod.), aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť na verejne prístupných miestach, okrem účasti na kultúrnej činnosti alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j), o), ods. 4 písm.

 1. b) a § 28 ods. 6 – povinnosti držiteľa ZP a na držiteľa zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. k) sa primerane vzťahuje ustanovenie § 27 ods. 6 – oprávnenia držiteľa ZP. Povinnosť mať pri sebe preukaz zbrane, znamená že tieto druhy zbraní musia byť zaevidované na útvare PZ.
 • § 8

(1) Zbraň kategórie A sa zakazuje nadobúdať do vlastníctva, držať alebo nosiť, ak tento zákon neustanovuje inak (tzn. výnimka). – pre účely KVH ide najmä o expanzné samopaly a guľomety prerobené z vojenských zbraní

(2) Ministerstvo udelí (nie je uvedené môže udeliť, ale udelí!) na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A (okrem iného): – výnimky musia byť zapísané v preukaze zbrane

 1. f) držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu staršiemu ako 21 rokov alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie na múzejné alebo zberateľské účely – držiteľom takej zbrane sa nemôže stať osoba mladšia ako 21 rokov, aj keď ZP na skup. F možno získať už od 18 rokov.
 • § 9a

Ministerstvo najmenej raz za päť rokov preverí u osoby, ktorej nebola výnimka podľa § 8 ods. 4 časovo obmedzená, či nepominuli dôvody na jej udelenie; na tento účel je osoba, ktorej bola výnimka udelená na požiadanie preukázať trvanie dôvodov na udelenie výnimky. – trvaním dôvodov bude najmä členstvo v KVH a zberateľstvo

 • § 72j

(5) Ten, kto má k 1. novembru 2021 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá oprávňuje nadobudnutie a držbu takejto zbrane; ak nie je držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie k 1. novembru 2021, môže o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 31. októbra 2022, pričom sa považuje do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie za osobu, ktorej bola udelená výnimka a je oprávnený držať túto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Ak mu bol vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia, považuje sa za osobu, ktorej bola udelená výnimka. Ak nepožiada podľa prvej vety o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, výnimka na držanie zbrane kategórie A zanikne 1. novembra 2022, pričom môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2021, požiadať o znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39). Všetci, ktorí už majú zaevidované expanzné samopaly a guľomety, pričom sú držiteľmi ZP, alebo k 1.11.2021 nadobudnú ZP, zároveň im bude udelená výnimka na tieto zbrane. Prechodné obdobie skončí 1.11.2022. Podľa § 8/5 bude ale potrebné si vymeniť preukazy zbraní na samočinné zbrane.

 • § 14

(1) Zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. b) (plynovky), c) (expanzné prístroje, napr. jatočné), e) až h) (kuše, luky, paintball, airsoft, historické, narkotizačné), j) (znehodnotené po starom), l) až n) (rez, torzo, iná zbraň), strelivo do zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 c) (expanzné prístroje, napr. jatočné), d) (novovýroba), f) (historické) a nábojky môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Uvedené zbrane a strelivo zostávajú naďalej voľnopredajné na OP.

(2) Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a) (flobert), d) (novovýroba), i) (znehodnotená po novom) a k) (perkusné, kresadlové, tlejákové a pod.) možno na základe povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz. Vzor povolenia je uvedený v prílohe č. 5a. Strelivo do zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a) a k) môže nadobudnúť do vlastníctva len právnická osoba ktorá je držiteľom zbrane, do ktorej je určené alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom zbrane, do ktorej je určené.

(9) Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) a odovzdať povolenie podľa odseku 2, ak mu bolo vydané. V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

Z uvedeného vyplýva, že napr. ani novovyrobené expanzné zbrane nebudú už voľnopredajné. Ten kto nebude mať ZP, ZL alebo ZSL, musí si vybaviť najprv vopred nový druh povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie D a následne zbraň prihlásiť na útvare PZ. Následný prevod vlastníctva, ako pri ostrej zbrani na útvare PZ a len na osobu, ktorá spĺňa podmienky.

 • § 18 Vek žiadateľa

(2) Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka alebo s vyznačením skupiny F. ZP skupiny F, čiže na zberateľstvo môže získať žiadateľ od 18 rokov. Nesmie však ešte vlastniť zbrane kategórie A. Jedna z mála našich pripomienok, ktorá bola zapracovaná do novely zákona.

 • § 23a

Policajný útvar preverí najmenej raz za päť rokov, či držiteľ zbrojného preukazu spĺňa podmienky podľa § 16 písm. b), d) a g). Čiže platnosť ZP zostáva stále 10 rokov, ale každých 5 rokov budú príslušné útvary PZ zisťovať či je osoba držiteľa ZP stále plne spôsobilá na právne úkony, či je bezúhonná a spoľahlivá a či má stále miesto pobytu na území Slovenskej republiky.

 • § 27 Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu

(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený

 1. a) nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C,
 2. b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, najviac však päť rovnakých najmenších spotrebiteľských balení; obmedzenie množstva sa nevzťahuje na nábojky,
 3. c) držať zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) alebo § 6 ods. 1 písm. g) v stave umožňujúcom okamžité použitie počas kultúrnej činnosti.

Pôvodne navrhované obmedzenie množstva streliva sa vzťahovalo aj na nábojky, čiže expanzné alebo cvičné strelivo. Na základe našej pripomienky bolo toto obmedzenie zrušené. Počas akcií KVH je konečne oficiálne možné a zákonom uznané držanie nabitých zbraní.

 • § 28 Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

(2) Zbraň alebo strelivo môže (okrem iného) prepravovať:

 1. b) držiteľ skupiny F zbrojného preukazu na účely
 2. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
 3. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3)
 4. vystavovania zbrane alebo streliva,
 5. odovzdania zbrane a streliva do úschovy,
 6. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare,
 7. znaleckého skúmania,
 8. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5,
 9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) alebo § 6 ods. 1 písm. g).

Z uvedeného vyplýva, že zbrane zaevidované a spadajúce do skupiny F – ZP, možno oficiálne prepravovať za účelom vystavovania a kultúrnej činnosti, čiže najmä činnosti organizovanej KVH.

 • § 37

(1) Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. a) (flobert), d) (novovýroba), i) (znehodnotená po novom) a k) (perkusné, kresadlové, tlejákové a pod.) musí byť zaevidovaná; táto povinnosť sa nevzťahuje na zakázané strelivo.

 • § 39

(6) Vlastník zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo zbrane kategórie D a streliva do týchto zbraní môže písomne požiadať policajný útvar o prevedenie vlastníctva tejto zbrane alebo streliva do majetku štátu, o čom policajný útvar vydá potvrdenie.

V prípade, ak niekto nebude môcť alebo chcieť uvedené zbrane zaevidovať, môže ich bezodplatne previesť na majetok štátu.

• § 40 Zbrojný sprievodný list

(1) Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie trvalého vývozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) písm. a), d), i) alebo písm. k), na uskutočnenie trvalého dovozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) písm. a), d), i) alebo písm. k) alebo dočasne doviezť, držať, používať alebo previezť cez územie Slovenskej republiky zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní (ďalej len „prevoz zbrane“). Vzor zbrojného sprievodného listu je uvedený v prílohe č. 5.

 • § 43 Prevoz zbrane a streliva

(1) Prevoz zbrane možno uskutočniť len na základe zbrojného sprievodného listu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 14a). Dočasne doviezť, držať a používať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno len na uskutočnenie rekonštrukcie historickej udalosti, na účel výkonu práva poľovníctva a účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba.

Tento inštitút umožňuje dočasne vyviezť a dočasne doviezť uvedené druhy zbraní napr. na zabezpečenie kultúrnej udalosti KVH. Presný postup je uvedený v ďalších odsekoch ustanovenia § 40. Tak isto je možný aj trvalý vývoz s dovoz zbraní a streliva podľa § 41 a § 42.

(2) Zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 nemusí mať držiteľ európskeho zbrojného pasu na zbraň uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c), g) alebo dlhú samonabíjaciu palnú zbraň s neodnímateľným zásobovacím zariadením, ktorej neodnímateľné zásobovacie zariadenie a komora môžu pojať najviac tri náboje a ktorá nie je uvedená v § 4 ods. 2 a strelivo do tejto zbrane na účely výkonu práva poľovníctva alebo účasti na rekonštrukcii historickej udalosti a zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. l) až p), § 5 ods. 1 písm. a) až f), h), § 6 ods. 1 písm. a) až c) a e) až g) a strelivo do tejto zbrane na účel účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba, ak má v európskom zbrojnom pase zapísanú prevážanú zbraň, a ak preukáže účel svojej cesty, najmä predložením pozvánky.

 • § 46 Európsky zbrojný pas

(2) Držiteľ európskeho zbrojného pasu môže vyviezť bez predchádzajúceho súhlasu iného členského štátu pri ceste cez dva alebo viac členských štátov zbraň uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c), g), § 7 ods. 1 písm. i) alebo dlhú samonabíjaciu palnú zbraň s neodnímateľným zásobovacím zariadením, ktorej neodnímateľné zásobovacie zariadenie a komora môžu pojať najviac tri náboje a ktorá nie je uvedená v § 4 ods. 2 a strelivo do tejto zbrane na účely výkonu práva poľovníctva alebo účasti na rekonštrukcii historickej udalosti a zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. l) až p), § 5 ods. 1 písm. a) až f), h), § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) až g) a § 7 ods. 1 písm. i) a strelivo do tejto zbrane na účely účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba, ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase, a ak preukáže účel svojej cesty, najmä predložením pozvánky; to neplatí pri ceste do iného členského štátu, ktorý zakázal nadobudnúť do vlastníctva a držať takúto zbraň, alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva alebo držanie podmieňuje povolením. V prípade podľa prvej vety sa musí vykonať záznam v európskom zbrojnom pase.

Pre členov KVH sa javí ako najlepšie riešenie požiadať o vydanie EZP, ktorý spolu s pozvánkou na podujatie nahrádza ZSL.

 • § 48

(2) Každý, kto vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. a), i) alebo písm. k) alebo strelivo do týchto zbraní a nie je držiteľom európskeho zbrojného pasu alebo vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d), je povinný najmenej päť pracovných dní pred dátumom ich predpokladaného vývozu oznámiť policajnému útvaru príslušnému podľa § 40 ods. 2.

 • § 55 Zabezpečenie zbraní a streliva

(1) Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie A uvedených v § 4 ods. 2 písm. j) až q), zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.

(3) Zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) až i) v počte do 5 držaných kusov, viac ako 10 držaných zbraní kategórie A uvedených v § 4 ods. 2 písm. j) až q), zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac ako 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skriňovom trezore.

4) Zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) až i) v počte viac ako 5 držaných kusov, zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. j) až q) a ods. 3 a 4, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac ako 30 držaných kusov, alebo viac ako 20 000 držaných kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v samostatnom objekte; tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie narušenia.

V prípade prekročenia uvedených počtov je potrebné sa pripraviť na prijatie zákonom stanovených bezpečnostných opatrení resp. na zníženie počtu zbraní.

(10) Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. e) (luky, kuše), f) (historické zbrane) a k) (perkusné, kresadlové, tlejákové a pod.) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49), ak v druhej vete alebo osobitnom predpise24a) nie je ustanovené inak; zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. f) (historické zbrane) a k) (perkusné, kresadlové, tlejákové a pod.) musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu.3) Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. f) (historické zbrane) a k) (perkusné, kresadlové, tlejákové a pod.) sa môže strieľať aj mimo strelnice počas kultúrnej činnosti, pričom do zbrane nemôže byť nabíjaná a zo zbrane nemôže byť vystreľovaná strela. Streľbu podľa druhej vety je povinný organizátor kultúrnej činnosti alebo držiteľ zbrane oznámiť policajnému útvaru osobne, písomne v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronickej služby zriadenej na tento účel najskôr tri dni a najneskôr 24 hodín pred dňom uskutočnenia takejto streľby.

Nie je potrebné vopred hlásiť streľbu zo zbraní uvedených v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) alebo § 6 ods. 1 písm. g), ktoré sú na ZP skupiny F a ich použitie umožňuje § 27 ods. 5 písm. c) a ani z novovyrobených zbraní kategórie D uvedených v § 7 ods. 1 písm. d). Čiže hlásenie treba vykonať iba pri udalostiach tzv. Napoleónskych vojen. Historickou zbraňou sa stále rozumie zbraň, ktorá bola vyrobená do 31. decembra 1890. V pôvodnom návrhu nebola ani možnosť podať hlásenie písomne, čo bolo zmenené po našej pripomienke.

(11) Streľba zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l) písm. a) až d), g), h) a n) je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku.

Toto logické ustanovenie v zákone už bolo, iba sa rozšírila skupina dotknutých zbraní.

 • § 56 Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva

(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu, iba počas

 1. e) kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. g).

Ide teda o pištole, samonabíjacie a opakovacie pušky.

(8) Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.

To znamená, že držiteľ takej zbrane, ktorý bude prítomný na bojovej ukážke, ju môže zveriť aj osobe mladšej ako 18 rokov, ktorá mu ju po skončení streľby opäť odovzdá.

(9) Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a) (flobert), d) (novovýroba), i) (znehodnotená po novom) a k) (perkusné, kresadlové, tlejákové a pod.), ju môže vypožičať alebo prenajať inej osobe staršej ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony len spolu s preukazom zbrane a potvrdením o vypožičaní alebo prenájme zbrane, ktoré potvrdí policajný útvar, ktorý zbraň eviduje. Potvrdenie sa nevyžaduje v prípade vypožičania alebo prenájmu zbrane od prevádzkovateľa strelnice, na ktorej sa streľba zároveň vykonáva. Vypožičiavateľ alebo nájomca je povinný mať pri manipulácii so zbraňou preukaz zbrane a potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane. Držiteľ zbrane, ktorý vypožičal alebo prenajal zbraň, odovzdá po vrátení zbrane potvrdenie o vypožičaní alebo prenájme zbrane na policajný útvar, ktorý zbraň eviduje.

Ide o evidenčný úkon, ktorý treba nahlásiť na útvare PZ, ako pri ostrej zbrani. Tým sa myslia iba situácie, kedy majiteľ zbrane nebude prítomný pri jej používaní.

(10) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže počas kultúrnej činnosti zveriť zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j) inej osobe staršej ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

Je možné zveriť aj samopaly a guľomety prerobené z vojenských zbraní. V tomto prípade nie vypožičať.

 • § 72j

(4) Ten, kto má k 1. novembru 2021 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021 potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane a podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2021 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2021 do 31. októbra 2022, ak v odseku 3 alebo odseku 5 nie je ustanovené inak; do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane. Ak tak neurobí alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane nevydá, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2021, môže požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo môže písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39).

Druhy zbraní po novom:

 • expanzná zbraň je palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami,; za expanznú zbraň sa považuje najmä poplašná zbraň, akustická zbraň a salutná zbraň,
 • znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom tak, aby všetky jej hlavné časti boli trvalo nepoužiteľné, a aby nebolo možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil jej opätovné sfunkčnenie; za znehodnotenú zbraň sa považuje zbraň uvedená v § 7 ods. 1 písm. i) a j),
 • airsoftová zbraň je replika zbrane vystreľujúca strely z plastu, určená na hru v teréne podľa príslušných pravidiel
 • poplašná zbraň je palná zbraň so zásobovacím zariadením, ktorá je navrhnutá iba na streľbu s použitím nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického signálneho streliva a ktorú nie je možné upraviť na uvedenie strely do pohybu uvoľnením nahromadenej energie,
 • salutná zbraň je expanzná zbraň určená výhradne na streľbu nábojok s akustickým efektom pri kultúrnej činnosti,
 • akustická zbraň je expanzná zbraň určená výhradne na streľbu nábojok s akustickým efektom primárne na vytvorenie akustického efektu, napríklad štartovacia pištoľ.

Zo znenia aktuálneho návrhu zákona vyplýva, že nevznikla žiadna nová skupina ZP a ani neboli určené žiadne iné podmienky na získanie niektorej skupiny ZP.

Spôsob vyhodnotenia našej zásadnej pripomienky v MPK:

Zavedenie nového druhu zbrojného preukazu pre všetky druhy prerobených expanzných zbraní, pričom podmienky na jeho nadobudnutie by boli odlišné od podmienok na nadobudnutie ostatných skupín zbrojných preukazov nepovažujeme za vhodné. Smernica zaradila zbrane kategórie A až C, ktoré boli upravené na expanzné zbrane do ich pôvodných kategórií (zároveň tým nastavila podmienky ich nadobúdania, ktoré má každá kategória iné), z dôvodu, že predstavujú riziko zneužitia na páchanie trestnej činnosti. Páchanie trestnej činnosti umožní najmä možnosť tieto zbrane jednoducho opätovne sfunkčniť na streľbu ostrou muníciou. Podľa smernice je riziko takýchto úprav vysoké a to bolo hlavným dôvodom jej prijatia. Z uvedeného dôvodu považujeme za vhodné ponechať rovnaké podmienky na nadobúdanie všetkých skupín zbrojných preukazov a aj rovnaké podmienky na nadobúdanie zbraní v rámci rovnakej kategórie.

 

                                                                                                                           predseda ZKVHS

Related Posts