Podporujeme
aktivity súvisiace s výskumom v oblasti vojenskej histórie Slovenskej republiky, aktívne spolupracuje s inštitúciami zameranými na múzejníctvo a archívnictvo v oblasti vojenskej histórie
Zvyšujeme povedomie
verejnosti o činnosti klubov vojenskej histórie, propagujeme aktivity klubov vojenskej histórie a to najmä prostredníctvom médií, sociálnych sietí, besied, konferencií a publikácií
Pozdvihujeme
úroveň a kvalitu činnosti klubov vojenskej histórie, koordináciu a zosúladenie aktivít klubov vojenskej histórie pri organizácií rôznych podujatí

Ciele a pôsobnosť

ZKVHS je apolitickou organizáciou neviažucou sa na žiadnu ideológiu, politický smer alebo náboženstvo, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch v súlade s týmito stanovami, zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky pričom spolupracuje so štátnymi orgánmi a inštitúciami, orgánmi územnej samosprávy, ozbrojenými zložkami štátu ako i fyzickými a právnickými
osobami.

ZKVHS sa dôrazne dištancuje od združením nekoordinovaných činností najmä nečlenských klubov vojenskej histórie, ktoré vykonávajú s inými osobami či združeniami a ktoré zároveň svojimi aktivitami poškodzujú nestrannosť a apolitickosť ZKVHS. Nestotožňujeme sa so spoluprácou so zoskupeniami typu Noční vlci, Slovenskí Branci a pod.. Sme proti porušovaniu stanov členských združení, ako i stanov ZKVHS.

Stanovy združenia PDF

Hlavným cieľom ZKVHS je ochrana práv a právom chránených záujmov
klubov vojenskej histórie, najmä v oblastiach:

  • držby, prezentácie a používania historických palných ako aj chladných zbraní a ich replík
  • vlastnenia, prezentácie a používania historických odevov a rovnošiat ako aj ich replík
  • vlastnenia, prezentácie a používania historických nástrojov, prístrojov, zariadení ako aj vozidiel a ich replík
  • uskutočňovania rekonštrukcií historických bojov, ukážok bojovej činnosti ako aj kultúrnych a pietnych podujatí súvisiacich s vojenskou históriou
2020Založenie
33+Členských združení
515+Osôb
35+Podujatí ročne

Partneri