Warning: getimagesize(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(https://www.zkvhs.sk/wp-content/uploads/2020/08/Thompson.jpg): failed to open stream: operation failed in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Možnosti uplatnenia hromadnej pripomienky

V súvislosti s očakávanou novelou zákona o strelných zbraniach a strelive predpokladáme, že ZKVHS ako zástupca odbornej verejnosti, bude podávať hromadnú pripomienku, ktorú musí podporiť aspoň 500 fyzických alebo právnických osôb.

Pripomienkové konanie k návrhu právneho predpisu sa vykonáva na Slov-lex portáli tak, aby bola zabezpečená aj účasť verejnosti na pripomienkovom konaní. Verejnosť môže, tak ako aj ostatné orgány a inštitúcie, podávať v stanovenej lehote k návrhu zákona pripomienky. Ak verejnosť (napr. mimovládna organizácia, iniciatíva občanov) vie, že sa chystá príprava predpisu na témy pre nich zaujímavé alebo sa ich predpis priamo dotýka, je potrebné priebežne sledovať portál, aby nedošlo k premeškaniu lehoty na pripomienkovanie predpisu. Je tiež možné predkladateľa predpisu požiadať o informovanie o čase jeho zverejnenia, ale predkladateľ nie je tejto žiadosti povinný vyhovieť.

Ak podá pripomienku (tzv. hromadná pripomienka) k návrhu zákona aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb, predkladateľ zákona musí uskutočniť takzvané rozporové konanie so zástupcom verejnosti, ak nevyhovel ich pripomienkam. Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť aj vtedy, ak predkladateľ nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti. V takom prípade je rozhodnutie o konaní rozporového konania na ministerstve. Ak teda chce verejnosť určite s ministerstvom rokovať, je potrebné získať pod hromadnú pripomienku aspoň 500 podpisov.

Hromadná pripomienka musí spĺňať tieto náležitosti:

je uplatnená v určenej lehote (lehotu určuje predkladateľ, pričom by nemala byť kratšia ako 15 pracovných dní, ale za určitých okolností môže byť lehota skrátená na minimálne 7 pracovných dní)

je jednoznačne formulovaná (musí z nej byť zrejmé, či pripomienka navrhuje nový text alebo odporúča úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu; za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy, ktorých predmetom nie je navrhnutie nového textu alebo odporúčanie úpravy textu, ak obsahujú konkrétne výhrady k navrhovanému textu a navrhujú tiež spôsob odstránenia namietaných nedostatkov navrhovaného textu)

je zdôvodnená (potrebné je zdôvodniť, prečo je navrhovaná úprava návrhu právneho predpisu)

obsahuje splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie

zoznam fyzických alebo právnických osôb, ktoré hromadnú pripomienku podpísali – ich meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (u právnickej osoby názov, sídlo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, jeho trvalý pobyt). Ak sa hromadná pripomienka podáva na listine, teda písomne, obsahuje aj podpisy podporovateľov.

Hromadnú pripomienku môže verejnosť uplatniť:

– písomne (podpismi na podpisových hárkoch)

– elektronicky prostredníctvom portálu (ak sa hromadná pripomienka uplatnila v elektronickej podobe prostredníctvom portálu, zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou, možno predkladateľovi zaslať aj iným spôsobom (napríklad vytlačené hárky, emailom v prílohe) ako prostredníctvom portálu)

– elektronicky odoslaním emailu na určenú elektronickú adresu.

     Keďže najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je pripojiť sa k hromadnej pripomienke prostredníctvom Slov-lex portálu, doporučujeme sa na túto možnosť pripraviť aktivovaním čipu na občianskom preukaze a registráciou na uvedenom portáli. Štatutári klubov tam môžu zaregistrovať aj organizáciu, čiže KVH a tým pádom môžu vystupovať za seba ako fyzická osoba a za KVH ako právnická osoba. To isté platí ak má niekto firmu, alebo niekoľko firiem.

Zdroj: VIA IURIS, >>> celý článok <<<                                                                                           predseda ZKVHS

Related Posts